Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Horní Mostěnice má dlouholetou tradici. Dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je veřejnoprávní korporací, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Organizační struktura

Starosta

 

místostarosta

 

sekretariát, matrika           účtárna              kanceláře

 

Řády obecního úřadu

- organizační řád
- spisový a skartační řád
- pracovní řád

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze podat na základě žádosti žadatele nebo zveřejněním (§ 4 zákona). Žádost lze podat:

 • osobně na podatelně Obecního úřadu Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41
 • prostřednictví elektronické podatelny na adresu ouhornimosteice@cbox.cz
 • prostřednictvím poštovní přepravy na adresu Obecní úřad Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • kterému povinnému subjektu je žádost určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává – fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Příjem dalších žádostí a dlaších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Horní Moštěnice

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Horní Moštěnice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obce Horní Moštěnice

Proti rozhodnutí obce, které nemá charakter správního rozhodnutí, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednají orgány obce.

Soudní přezkoumání

Došlo-li pravomocným rozhodnutím ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat podle zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu.

Způsob odvolání a jeho obsah:

 •  odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - jednostranná

2,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - oboustranná

4,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) - jednostranná

4,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) - oboustranná

8,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) -barevná, jednostranná

10,- Kč

kopírování na datové nosiče (CD)

50,- Kč

mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (účtuje se za každou započatou hodinu)

160,- Kč

poštovné

 dle sazebníku České pošty

- za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

 cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

- za odeslání informace

 cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

 Ceny uvedené v sazebníku platí pouze pro podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 Žádosti občanů dle zákona č. 106/106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

hornimostenice_footer.png