Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí a středa: 7:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00

 2. Telefonické podání+420 581 224 122
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@hornimostenice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí a středa: 7:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00

Telefonické podání: +420 581 224 122
Poštou na adresu Obecní úřad Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Elektronicky na e-mail: ou@hornimostenice.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: z8gbd6i
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - jednostranná

2,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - oboustranná

4,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) - jednostranná

4,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) - oboustranná

8,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) -barevná, jednostranná

10,- Kč

kopírování na datové nosiče (CD)

50,- Kč

mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (účtuje se za každou započatou hodinu)

160,- Kč

poštovné

dle sazebníku České pošty

- za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

- za odeslání informace

cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

Ceny uvedené v sazebníku platí pouze pro podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Formuláře