Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, oznámení, zákony, dotace a příspěvky

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
OZV č. 4/2019, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného 01.01.2020
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Moštěnice 01.04.2015
Nařízení obce Horní Moštěnice č. 1/2013 - tržní řád 10.06.2013
OZV č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Horní Moštěnice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 19.02.2013
OZV č. 4/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 21.06.2012
OZVč. 3/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 06.06.2012
OZV č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, "O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu" 16.04.2012
OZV č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2013
OZV č. 7/2010 - požární řád obce 01.01.2011
OZV obce Horní Moštěnice č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje OZV obce Horní Moštěnice č. 4/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.03.2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Horní Moštěnice ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2000, č. 3/2000, č. 3/2001 a č. 1/2005

10.12.2006

Úplné znění Vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Horní Moštěnice se změnami a doplňky provedenými OZV č. 2/2000, OZV č. 3/2000, OZV č. 3/2001 a OZV č. 1/2005

27.06.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Horní Moštěnice

13.12.2004

Jednací řád zastupitelstva obce a rady obce Horní Moštěnice

Usnesení zastupitelstva

Usnesení rady

Oznámení - dotace a příspěvky

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech