Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

Obec leží v bezprostřední blízkosti okresního města Přerov, na silnici spojující Přerov z Hulínem a Otrokovicemi.

V obci žije 1670 obyvatel, kteří bydlí v 590 domech. Obec má zpracován a schválen územní plán od roku 1994. Obecní úřad se snaží v souladu s územním plánem ovlivňovat podobu nové zástavby.

Je zde MS ZŠ pro 1. - 9. ročník, zdravotní středisko - praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař, pošta, kino, místní knihovna, 2 obchody s potravinami, z toho jedna večerka, 6 restauračních zařízení a občerstvení a další široká škála drobných živnostníků.

V obci jsou tři prameny minerálních vod - 2 oficiální. Nejznámější je „ Hanácká kyselka „.V průběhu posledních let dochází ke značnému zlepšování prostředí pro život v obci. Byla provedena celoplošná plynofikace obce a plynofíkováno bylo cca 95 % domácností. Průběžně byly opravovány místní komunikace v jednotlivých ulicích. Dochází k výsadbě nové zeleně v obci a k parkovým úpravám veřejných prostranství.

Sídelní útvar pokrývá mírné západní a jižní svahy tak zvaných „ Švédských šancí „ na rozloze 982 ha. Název „ Švédské šance „pochází z dob třicetileté války, kdy zde bylo opevnění švédských vojsk a vojáci odtud podnikali výpady do okolních obcí.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy obec náležela arcidiakonátu přerovskému. Název obce pochází z dávné minulosti, kdy v době velkomoravské říše tudy procházela cesta spojující Velehrad s Přerovem a Olomoucí. V té době zde byla řada močálů a bažin, proto musela být cesta tvrzena, aby mohla být sjízdná. K tvrzení cesty se používalo proutěných otýpek tzv. moštin. Podle toho pak byla pojmenována obec.

Řeka Moštěnka, která protéká obcí nesla v minulosti jméno „ Stvola „ což je druh vrby.V dávných dobách byly břehy řeky hojně lemovány touto vrbou a proto dostala název „ Stvola „

Mezi zajímavosti obce patří kulturní památky:

 • dva boční oltáře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • socha sv. Floriána na náměstí Dr.M.Tyrše
 • boží muka u silnice 1/55 mezi Horní Moštěnici a Říkovicemi
 • socha Jana z Nepomuku u mostu přes Moštěnku
 • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Švédské šance - pozůstatky opevnění z třicetileté války
 • jínan dvoulaločný (Ginkgo biloba „ Pendula „), stáří více jak 100 let, atipický tvar koruny stromu - strom roste v zámecké zahradě

Kulturní život obce, jehož organizátory jsou obecní úřad, spolky a sdružení občanů obce, MS, ZŠ, je dosti pestrý. Pravidelně je pořádán dětský den k MDD, hodové slavnosti, vánoční koncerty, výstavy prací žáků MS a ZŠ k vánočním a velikonočním tradicím, dětské šibřinky, plesy spolků a sdružení. Dloholetou tradici měla soutěž ve společenském tanci skupin C a D „ Moštěnská hanačka„ . V roce 2003 proběhl již 12 ročník. V součanosti se tato akce v obci již bohoužel nekoná. V kulturním domě pořádají koncerty žáci místní hudební školy.

Místní knihovna je otevřena 2x týdně a poskytuje široký výběr knih k zapůjčení. Služeb knihovny využívají jak mladí čtenáři z řad žáku ZŠ, tak i dospělí. Od konce roku 2001 je místní knihovna připojena na síť internet v rámci programu „ Zpřístupnění informačních služeb občanům".

Kino Horní Moštěnice, jehož zřizovatelem je obec Horní Moštěnice, promítá 2x měsíčně. V současné době lze sledovat stagnaci návštěvníků kina oproti minulým létům.

TJ Sokol Horní Moštěnice sdružuje ve svých řadách zájemce o sportovní vyžití. Jeho úspěšnou součástí je oddíl kopané - mužstva mužů, dorostu a žáků. Občany je pravidelně využívána tělocvična při ZŠ. Menší děti mohou využívat dětského hřiště. Byla zde upravena plocha, která v letních měsících slouží k různým míčovým hrám a v zimě může být upravena na kluziště. Dosud bylo možné bruslit na místním rybníku nebo na Moštěnce.

Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných pro SDH. Aktivně se podílí na úpravách veřejného prostranství obce.

Myslivecké sdružení „Šance„ se stará o vysázené biokoridory v okolí obce, vysíká trávu na mezích, dokrmuje zvěř.

Český zahrádkářský svaz provádí výsadbu ovocných stromů na březích Moštěnky a v okolí obce, následně se o vysázené stromy stará.

Stručná charakteristika obce

Horní Moštěnice leží v bezprostřední blízkosti Přerova, na jih od tohoto okresního města na silnici, spojující Přerov s Hulínem a Otrokovicemi.

Poměrně rozsáhlý sídelní útvar pokrývá mírné západní a jižní svahy tak zvaných „Švédských šancí". První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy náležela arcidiakonátu přerovskému.

Původní charakter staré zástavby - selské grunty - byl značně pozměněn přestavbami, protože po likvidaci selského stavu se vytra­tila většina jejich původních funkcí. Současný obecní úřad se snaží v souladu s územním plánem ovlivňovat podobu nové zástavby, včetně důrazu na zachování existu­jící vzrostlé zeleně.

Dopravní obslužnost je zatím vcelku dobrá - obcí prochází železniční trať Přerov -Břeclav a svou zastávku tu má i několik autobusových linek.

mapa

Místní program obnovy vesnice

Je v podstatě totožný s volebním progra­mem zastupitelstva. Byl vypracován radou obce a schválen na prvním veřejném zasedání obecního zastupi­telstva v lednu 1995. V současnosti je průběžně aktualizován.

Územně plánovací dokumenty

Územní plán obce vypracovalo konsorci­um soukromých projektantů ALFA PRO­JEKT Olomouc a po předchozím projednání s občany jej zastupitelstvo schválilo 8. září 1994. Územní plán obce je měněn jeho změnami. V současnosti se připravuje nový územní plán obce.

Dokončené akce místního programu obnovy vesnice

občanská vybavenost

 • obecní úřad - oprava
 • základní škola - oprava

kulturní památky

 • boží muka - oprava
 • socha sv. Jana Nepomuckého - oprava

životní prostředí

 • veřejná prostranství - úprava
 • změna topného média v obecních budovách
 • obecní rybník - údržba
 • mlýnský náhon - rekonstrukce
 • protierozní stavby
 • remízky - údržba

infrastruktura

 • plynofikace obce
 • veřejné osvětlení - generální oprava
 • kabelizace, trafostanice
 • kanalizační sběrač
 • místní komunikace - oprava

Dotace z prostředků Programu obnovy vesnice

Z tohoto zdroje získala obec v roce 1995 dotaci 249.585,- Kč na úpravu veřejného prostranství v místní části Hliníky. V roce 2009 získala obec dotace 500 000,- Kč na výměnu oken v mateřské škole.

Společenský život v obci

V Horní Moštěnici se o společenský život stará jednak obecní úřad, jednak řada spolků a sdružení působících v obci.
Hasiči chystali v květnu kácení máje, v srpnu pořádají hody a obohatí program ple­sové sezóny o svůj ples. Zahrádkáři chystají ples také a v říjnu připravují výstavu ovoce a zeleniny. O únorové šibřinky se starají fotbalisté, o myslivecký ples mys­livci - a všechny spolky se samozřejmě věnu­jí činnostem, které souvisejí se zájmy jejich členů.

Opravený obecní úřad

Obecní úřad pravidelně pořádal postupovou soutěž ve společenském tanci „Moštěnskou hanačku", která koru­nuje práci taneční školy. Pro nejmenší chystá vždy v březnu dětské šibřinky. Stará se také o provoz místního kina a knihovny. V roce 2003 začal obecní úřad s tradicí pořádání těchto akcí: 

 • Moštěnská neckiáda - soutěž netradičních plavidel na Moštěnce, která se pořádá vždy poslední víkend v červnu
 • Moštěnská minikára - soutěž netradičních kár v prostoru před místním Moštěnským parkem, která se pořádá vždy poslední víkend v srpnu
 • Moštěnská drakiáda - soutěž tradičních i netradičních draků a dráčků, která se pořádá v průběhu podzimu
 • Moštěnské zabíjačkové hody - jak již název napovídá, jedná se o pravou zabíjačku, spojenou s netradičními soutěžemi, jako je pojídání vepřo-knedlo-zelo nebo pití piva. Tato akce se pořádá v průběhu zimních měsíců.  

V současné době pořádá Moštěnskou neckiádu spolek Rybářů, a to na místním rybníce, v průběhu hodových slavností. Moštěnská minikára se v současnosti již nepořádá. Pořádání Moštěnských zabijačkových hodů se ujalo Myslivecké sdružení Šance. Jako další vznikl v obci Klub pro starší a pokročilé, který pravidlně jednou za měsíc pořádá setkání občanů v kulturním domě. Vždy připraví tématicky zaměřenou scénku, k tanci a poslechu hraje živá hudba a je připraveno bohaté občerstvení.

Za kvalitu společenského života byla Horní Moštěnice navržena regionální výběrovou komisí soutěže k udělení Modré stuhy.

Podnikání v obci

V Horní Moštěnici můžete nakoupit v prodejnách smíšeného zboží, drogerie a prodejně spojovacích materiálů a kuličkových ložisek. Máte-li zájem o služby, nabízejí je pohostinství, pedikúra, projekční firma, autodoprava, čalou­ník, malíř, slevač, krejčovství, autolakýrník, klempíř, stolař, zámečník a sklenář. K nejvýznamnějším výrobním firmám patří Hanácká kyselka spol. s r.o., Salix s.r.o. - bývalé zemědělské družstvo.

Problémy při obnově vesnice

Vyplývají z polohy obce na silnici I. třídy (8000 vozidel denně) - zatížení hlukem, exhalacemi, vibracemi a pod. Obec se snažila o obchvat, který byl již dokončen a zmírnil tak dopravní zátěž v obci.

Místním a současně regionálním problémem byly odpady, jejich třídění a likvidace. Tento problém byl vyřešen vytvoření centrálního sběrného místa, rozšířením míst pro kontejnery na tříděný odpad.